Bongwon village

봉원마을 사업단 (2015.7~)

  1. 사업단 구성

        [사업단]
        이태영 (사업단장) /신촌민회 사무국장 
        조성보 / 봉원마을협동조합 이사장
     
        [사무국]
        허승규 (간사) / 연세대학교 

  2. 사업계획 

   뚝딱뚝딱 목공방 / 봉원마을 주말 장터 / 연구 용역 사업 


  3. 주요 일정
        
        2015.7.13  사업단 회의 시작
        2015.7.22  사업단 현판식
        2015.9.2    전체 사업계획 승인
        2015.9~     연구 용역 사업 진행
        2015.10~   뚝딱뚝딱 목공방 진행
        2015.10~   봉원마을 주말 장터 진행

  4. 회의 자료

        2015.7.13  [안건]  [회의록]
        2015.7.20  [안건]  [회의록]
        2015.7.27  [안건]  [회의록]
        2015.8.3  [안건]  [회의록]
        2015.8.10  [안건]  [회의록]
        2015.8.17  [안건]  [회의록]
        2015.8.26  [안건]  [회의록]
        2015.9.2  [안건]  [회의록]
        2015.9.9  [안건]  [회의록]
        2015.9.16  [안건]  [회의록]
        2015.9.23 [안건] [회의록]
        2015.10.2 [안건] [회의록]
        2015.10.7 [안건] [회의록]
        2015.10.15 [안건] [회의록]
        2015.10.23 [안건] [회의록]

  5. 관련기사

  6. 지원 프로그램last update: 2015.10.28